توجه داشته باشید در صورتی که اطلاعات کاربری شما تکمیل نباشد ؛ مدرک مکتب شهید ثالث برای شما صادر نخواهد شد.